Misja

 • Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa
 • Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z otaczającym światem
 • Stwarzamy równe szanse edukacyjne każdemu z naszych dzieci
 • Kształtujemy postawy przynależności do własnego kraju i Unii Europejskiej
 • Rozwijamy zainteresowania i zdolności naszych dzieci

Wizja

 • W naszym przedszkolu wszyscy czują się dobrze: dzieci i rodzice
 • Stworzyliśmy warunki, w których dzieci czują się szczęśliwe, akceptowane i bezpieczne
 • Umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój poprzez różnorodne metody i formy pracy, w tym również poprzez dużą ilość zajęć dodatkowych
 • Posiadamy funkcjonalne i odpowiednio wyposażone pracownie tematyczne, w których dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę, zgodnie z obszarem ich najbliższego rozwoju
 • W pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystujemy programy własne, które stymulują rozwój naszych dzieci
 • Zapewniamy pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz nieodpłatną pomoc logopedyczną
 • Rozwijamy u dzieci i naszych pracowników umiejętność posługiwania się technologią informatyczną
 • Promujemy nasze przedszkole w środowisku lokalnym, naszym kraju jak i poza jego granicami
 • Realizujemy projekty edukacyjne we współpracy z innymi przedszkolami
 • Rodzice naszych dzieci współuczestniczą w procesie planowania i realizacji zadań przedszkola
 • Nasze przedszkole posiada wewnętrzny system zapewniania jakości i zmierza do uzyskania certyfikatu jakości
gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8
gallery/teddys_photo5

Cel główny rozwoju

Umożliwianie dzieciom wykorzystania ich potencjału poprzez właściwie organizowany proces wychowawczo- dydaktyczny oraz podejmowanie przez nauczycieli dodatkowych działań stymulujących rozwój każdego dziecka.

 

Zadania

 • Integrowanie działań wychowawczych dom - przedszkole - środowisko
 • Bezstresowe wprowadzanie dziecka w świat liter od najmłodszych lat
 • Wzmocnienie roli wychowawczej przedszkola poprzez kontynuację działań mających na celu budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny poprzez realizację edukacji wspólnotowej
 • Stymulowanie kreatywnych działań dzieci w obszarze najbliższego rozwoju dziecka
 • Wprowadzanie dziecka w świat techniki poprzez kontakt z technologią komputerową

Cele i zadania przedszkola 

Cele i zadania 

Misja i wizja przedszkola