Koło plastyczne

Nauczycielki prowadzące: mgr Justyna Gorzkowicz, Joanna Kozieł, mgr Ewelina Barylska, mgr Agnieszka Piwoda,                                                          mgr Barbara Woźniak, Aleksandra Kowalczyk.         

Zajęcia koła plastycznego prowadzone są dla dzieci 4-6-letnich. Podczas zajęć realizowany jest program własny mgr Justyny Gorzkowicz pt "Mali Artyści", program mgr Eweliny Barylskiej "Świat w kolorach", program mgr Agnieszki Piwoda "Papierowy świat", program mgr Aleksandry Kowalczyk "Twórcze dłonie małego artysty". Programy zakładają wykorzystanie naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym potrzebę tworzenia do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów plastycznych w sposób kreatywny, a co za tym idzie na innych płaszczyznach życia. Skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności społecznych, jak i sfery emocjonalnej dziecka.

 

Koło teatralne

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Pikul, mgr Wioletta Pawlikowska 

Zajęcia koła teatralnego przeznaczone są dla dzieci w wieku 4  - 6 lat. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w oparciu o program własny nauczyciela mgr Ewy Pikul pt "Każdy może być aktorem" oraz program mgr Wioletty Pawlikowskiej "Zabawa w teatr". Celem głównym programów jest aktywizowanie, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Celem zajęć jest nie tylko opracowywanie tekstów literackich przy pomocy papierowych sylwet, kukiełek, pacynek, sylwet teatrzyku cieni oraz gry aktorskiej, czyli "wchodzenia w role", lecz również wykonywanie projektów lalek oraz wykonywanie elementów muzyczno - ruchowych. Zajęcia umożliwiają zatem integrację różnych obszarów edukacji: językowej, muzycznej, ruchowej, plastycznej i technicznej.

 

Koło komputerowe

Nauczycielki prowadzące: mgr Amelia Wolska

Zajęcia koła komputerowego przeznaczone są dla dzieci 4 - 5  letnich. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut dla każdej z grup w specjalnie urządzonej pracowni komputerowej - wyposażonej w notebooki oraz stanowisko dla nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w oparciu o program własny nauczyciela mgr Moniki Witkowskiej pt "Z komputerem za pan brat" oraz program własny mgr Amelii Wolskiej "Klik". Głównym celem programów i koła komputerowego jest wprowadzanie dzieci w świat techniki komputerowej oraz przygotowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. 
Zadaniem zajęć koła komputerowego jest:

 • zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się,
 • stwarzanie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.
 • wspomaganie dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań,
 • rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej u dzieci oraz właściwe ich motywowanie.

 

Język angielski 

Nauczycielki prowadzące: mgr Katarzyna Broda, mgr Mariola Januszczyk - Bielawska, mgr Izabela Szczepańska,                                                            mgr Agnieszka Strózik

Zajęcia języka angielskiego przeznaczone są dla dzieci 3 - 6  letnich. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut (dla dzieci młodszych dwa razy w tygodniu po 15 minut). Zajęcia (dodatkowe i obowiązkowe dla dzieci 3 - 5 letnich) prowadzone są w oparciu o programy własne nauczycieli ("One, two, three" - mgr Marioli Januszczyk - Bielawskiej oraz "My little english adventure" - mgr Katarzyny Broda). Zajęcia obowiązkowe dla grup "0" prowadzone są w oparciu o programy "Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017" oraz "Program do nauczania języka angielskiego". Opracowane programy zapewniają dzieciom kontakt słowny oraz wzrokowy z językiem angielskim. Zawarte treści programowe są realizowane przede wszystkim poprzez formę zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka.

Zadaniem zajęć języka angielskiego jest:

 • rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu kompetencji językowych;
 • stworzenie warunków umożliwiających dzieciom przyswajanie języka obcego zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju;
 • wprowadzenie dziecka w świat obcojęzycznych słów poprzez gry i zabawy przynoszące mu radość i satysfakcję;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na zaspokojenie ciekawości oraz potrzeby komunikowania się;
 • wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

 

Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i arteterapia 

Nauczycielki prowadzące: mgr Justyna Gorzkowicz, mgr Anna Widlińska - Wleciał, mgr Dorota Suszyńska
Terapia pedagogiczna prowadzona jest w oparciu o program własny mgr Anny Widlińskiej - Wleciał "Terapia poprzez zabawę - uczy, bawi,rozwija" natomiast zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w oparciu o program Justyny Gorzkowicz "Słucham, rysuję i liczę". Zajęcia w ramach arteterapii prowadzone są w oparciu o program "Terapia przez sztukę" mgr Doroty Suszyńskiej.  Nadrzędnym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka. Rozumiemy przez to usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły. 

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zadania:

 • stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka,
 • integracja dziecka z grupą rówieśniczą,
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania dziecka,
 • budzenie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania przez dziecko własnych uczuć, przeżyć, spostrzeżeń.

 

Zajęcia logopedyczne i zajęcia rozwijające mowę

Zajęcia rozwijające mowę prowadzone są przez nauczycielkę przedszkola mgr Annę Widlińską - Wleciał, terapia logopedyczna natomiast prowadzona jest przez logopedę posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia prowadzone są wg indywidualnych ustaleń dla każdego dziecka w specjalnie przygotowanym gabinecie. Uczestniczą w nich dzieci 4, 5 - letnie. Terapia prowadzona jest bezpłatnie w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w grupach 4 osobowych na podstawie programu własnego nauczycielki mgr Anny Widlińskiej - Wleciał "Przedszkolaka mowa to piękne czyste słowa"

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu: