Koło plastyczne

Nauczycielki prowadzące: mgr Justyna Gorzkowicz, Joanna Kozieł, mgr Ewelina Barylska, mgr Agnieszka Piwoda,             mgr Dorota Suszyńska

Zajęcia koła plastycznego prowadzone są dla dzieci 4-6-letnich. Podczas zajęć realizowany jest program własny mgr Justyny Gorzkowicz pt "Mali Artyści" oraz program mgr Eweliny Barylskiej "Kolorowy Świat". Programy zakładają wykorzystanie naturalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym potrzebę tworzenia do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów plastycznych w sposób kreatywny, a co za tym idzie na innych płaszczyznach życia. Skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności społecznych, jak i sfery emocjonalnej dziecka.

 

Koło teatralne

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Pikul 

Zajęcia koła teatralnego przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 i 5 lat. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w oparciu o program własny nauczyciela mgr Ewy Pikul pt "Każdy może być aktorem".Celem głównym programu jest aktywizowanie, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Celem zajęć jest nie tylko opracowywanie tekstów literackich przy pomocy papierowych sylwet, kukiełek, pacynek, sylwet teatrzyku cieni oraz gry aktorskiej, czyli "wchodzenia w role", lecz również wykonywanie projektów lalek oraz wykonywanie elementów muzyczno - ruchowych. Zajęcia umożliwiają zatem integrację różnych obszarów edukacji: językowej, muzycznej, ruchowej, plastycznej i technicznej.

 

Koło muzyczno - taneczne

Nauczycielka prowadząca: Marzena Pukocz

Proponowany  program zajęć muzyczno – tanecznych kierowany jest do dzieci pięcioletnich. Jego celem jest zaspokojenie potrzeby ruchowej, ekspresji i odprężenia. Aktywność muzyczno- ruchowa zmusza dziecko do koncentracji uwagi, a także do podejmowania szybkiej decyzji. Należy podkreślić, że taniec i wszelkie zabawy ruchowe, którym towarzyszy muzyka rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości i odpowiedzialności. 
Motywem do poprowadzenia zajęć koła muzyczno – tanecznego było rozbudzenie zainteresowań dzieci różnymi formami spędzania wolnego czasu, jak również fakt, że dzieci bardzo lubią tańczyć. Zabawy ruchowe przy muzyce i taniec są wspaniałą, wskazaną  formą relaksu, sprawiają dzieciom dużo radości oraz pozwalają się odprężyć. Taniec grupowy natomiast, pozwala na integrację dzieci, dostarcza przyjemności i radości ze wspólnego ruchu oraz śpiewu. 
Zajęcia odbywają się w osobnej sali dostosowanej do potrzeb przeprowadzanych zajęć. Odpowiednie wyposażenie sali tj. odtwarzacz CD, instrumenty, odpowiednia ilość miejsca do swobodnego poruszania się jest niezbędnym czynnikiem do rozpoczęcia zajęć. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program własny pt „ W świecie muzyki i tańca” nauczyciela Marzeny Pukocz. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla dwóch grup po 1 godzinie. 
Elementy istotne do przeprowadzenia zamierzonych celów:poprawnie śpiewa poznane piosenki,lubi zabawy muzyczne ze śpiewem nauczycielki,rozpoznaje dźwięki dłuższe i krótsze,zna i wykonuje podstawowe kroki poznanych tańców,interpretuje ruchowo treści piosenek,reaguje na dźwięki wysokie, średnie i niskie,rozpoznaje nastrój w muzyce,reaguje na zmiany tempa,rytmicznie chodzi, sprawnie stąpa.

 

Koło komputerowe

Nauczycielki prowadzące: mgr Monika Witkowska, mgr Teresa Bernat, mgr Amelia Wolska

Zajęcia koła komputerowego przeznaczone są dla dzieci 4, - 5, - 6 - letnich. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut dla każdej z grup w specjalnie urządzonej pracowni komputerowej - wyposażonej w notebooki oraz stanowisko dla nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w oparciu o program własny nauczyciela mgr Moniki Witkowskiej pt "Z komputerem za pan brat", program własny pt "Przygody z myszką"  Teresy Bernat oraz program własny mgr Amelii Wolskiej "Klik". Głównym celem programów i koła komputerowego jest wprowadzanie dzieci w świat techniki komputerowej oraz przygotowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. 
Zadaniem zajęć koła komputerowego jest:

 • zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się,
 • stwarzanie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.
 • wspomaganie dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań,
 • rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej u dzieci oraz właściwe ich motywowanie.

 

Język angielski 

Nauczycielki prowadzące: mgr Katarzyna Broda, mgr Mariola Januszczyk - Bielawska

Zajęcia koła języka angielskiego przeznaczone są dla dzieci 4, 5, 6 - letnich. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut. Zajęcia (dodatkowe i obowiązkowe) prowadzone są w oparciu o programy własne nauczycieli ("One, two, three" - mgr Marioli Januszczyk - Bielawskiej oraz "My little english adventure" - mgr Katarzyny Broda) oraz program "Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2016". Opracowane programy zapewniają dzieciom kontakt słowny oraz wzrokowy z językiem angielskim. Zawarte treści programowe są realizowane przede wszystkim poprzez formę zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka.

Zadaniem zajęć języka angielskiego jest:

 • rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu kompetencji językowych;
 • stworzenie warunków umożliwiających dzieciom przyswajanie języka obcego zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju;
 • wprowadzenie dziecka w świat obcojęzycznych słów poprzez gry i zabawy przynoszące mu radość i satysfakcję;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na zaspokojenie ciekawości oraz potrzeby komunikowania się;
 • wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

 

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Nauczycielki prowadzące: mgr Justyna Gorzkowicz, mgr Anna Widlińska - Wleciał
Terapia pedagogiczna prowadzona jest w oparciu o program własny mgr Anny Widlińskiej - Wleciał "Terapia poprzez zabawę - uczy, bawi,rozwija" natomiast zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w oparciu o program Justyny Gorzkowicz "Słucham, rysuję i liczę". Nadrzędnym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka. Rozumiemy przez to usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły. 

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zadania:

 • stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka,
 • integracja dziecka z grupą rówieśniczą,
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania dziecka,
 • budzenie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania przez dziecko własnych uczuć, przeżyć, spostrzeżeń.

 

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki przedszkola: mgr Monikę Witkowską i mgr Annę Widlińską - Wleciał, posiadające kwalifikacje z zakresu logopedii. Zajęcia prowadzone są wg indywidualnych ustaleń dla każdego dziecka w specjalnie przygotowanym gabinecie. Uczestniczą w nich dzieci 4, 5 - letnie. Terapia prowadzona jest bezpłatnie w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w grupach 4 osobowych na podstawie programu własnego nauczycielki mgr Anny Widlińskiej - Wleciał "Przedszkolaka mowa to piękne czyste słowa"

gallery/teddys_small1
gallery/teddys_small2
gallery/teddys_small3
gallery/teddys_small4
gallery/teddys_small6
gallery/teddys_small7
gallery/teddys_small5
gallery/teddys_small8

Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu: